บุคลากร

นางพนิดา องค์สวัสดิ์

หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

นางทิพวรรณ  สายพิณ

ปร.ด. ฟิสิกส์

นายปราโมทย์  สายภา

กศ.ม. คณิตศาสตร์

นางอรทัย  ซาเสน

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นายสรรพสิทธิ์  ละออเอี่ยม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวรุ่งอรุณ ไตรวงษ์

วท.บ. คณิตศาสตร์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางจันทร์เพ็ญ-จำปาอ่อน.jpg รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวแสงพล-ชลกาญจน์.jpg

นางสาวสายใจ สง่าจิตร

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

สิบเอกพัชรา สุภาวงษ์

 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

นางจันทร์เพ็ญ  จำปาอ่อน

นางสาวแสงพล  ชลกาญจน์