ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ร่วมกับหัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน และผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี